پایه شیر برداشت دستگاه تصفیه آب خانگی شورلایف

پایه شیر برداشت دستگاه تصفیه آب خانگی شورلایف
در دستگاه های تصفیه آب اسمز معکوس شورلایف برای اینکه بتوان از آب تصفیه شده استفاده کرد باید یک شیر جداگانه بر روی سینک قرار داد. این شیر را در صنعت تصفیه آب شیر برداشت می نامند. شیر برداشت نسبت به شیرهای روی سینک بسیار حساس و ظریف تر است و به هیچ وجه نباید آب سخت و تصفیه نشده از آن عبور کند. همچنین باید در محلی قرار گیرد که از صدمات و ضربات احتمالی به دور باشد. اگر در هنگام کار ضربات شدید به شیر برداشت بخورد باعث شکستگی مغزی و نشتی آب می شود.
حال شیر برداشت ر