تصفیه کننده آب شورلایف

خرید دستگاه تصفیه کننده آب شورلایف

سختی گیر رزینی شور لایف 0

سختی گیر رزینی شور لایف

سختی گیر رزینی شور لایف یکی دیگر از سختی گیرهایی که ما می توانیم برای برطرف کردن سختی آب استفاده کنیم سختی گیر رزینی است که همچون سختی گیر پلی...

فیلتر مینرال شورلایف 0

فیلتر مینرال شورلایف

فیلتر مینرال شورلایف در دستگاه تصفیه آب شش مرحله ای اسمز معکوس تنها فیلتری که قابلیت حذف مواد را ندارد و فقط به آب مواد مفیدی همچون کلسیم، منیزیم و...